Startsidan Länk-Nytt Länksällskap Länkar till länkar De Fria Sällskapen Länkarna


Det Fria Sällskapet Länkarna Malmö, bildades den 22 juli 1948.

Skall nu försöka att i korta ordalag berätta lite om Det Fria Sällskapet Länkarna i Malmö.

Den mest drivande kraften för att få till stånd ett Sällskap var en man vid namn Erik Blomberg.
Erik blev sedermera hedersmedlem. Erik hade varit 16 gånger på anstalt för alkoholister och vid sin sista vistelse vid Äsbrohemmet kom det ett antal Stockholms länkar på besök och de berättade om sitt eget lidande och hur de funnit nykterheten.
När Erik kom hem till Malmö träffade han 4 likasinnade kamrater som gemensamt bestämde sig för att försöka bli nyktra.
Eftersom de inte hade någon lokal eller visste hur de skulle hantera sin a problem, så uppsökte de Frälsningsarmen.  Alla kände att frälsningsarmen menade väl, men det var något annat de sökte.
De resulterade i att de återgick i sitt missbruk.


Men så en dag i juli 1948 så hände något.

Det var 3 Boråslänkar som var inbjudna till Holmahemmet och där beslöts att hålla ett informations möte i Folkets Hus i Malmö. Till det mötet kom Erik och hans 4 kamrater samt några andra alkoholister, så den 22 juli 1948 bildades Sällskapet Länkarna i Malmö med hjälp av Boråslänkarna Ernst Liljekvist, Carl TH Berg och Nisse Frid.

Det var 8 man som bildade en interim styrelse och till en början så samlades de i en skomakarverkstad på Södra Långgatan. De förde en blygsam tillvaro och efter en tid så hade 5 man fått nog och lämnat.

De som var kvar kämpade vidare. Det hölls ett möte på en lokal vid namn Stjärnan på Porslinsgatan dit kom det några fler alkoholister och efter en tid flyttade de till Verdandis lokal på Spångatan.

År 1949

Hände något, myndigheterna började tycka att Sällskapet skötte sig bra och efter en motion från 3 medborgare beslöt stadsfullmäktige att utan kostnad upplåta en lokal i gamla Borgarskolan vid Repslagargatan 8 B. Samtidigt beviljades ett anslag av 600 kr till inventarier.
Invigningen av lokalen ägde rum i oktober 1949 då staden överlämnade lokalen till Sällskapet.

Det följde många svårigheter de första åren, men så småningom började folk i allmänhet få förtroende för verksamheten.  Sällskapet hade under de första åren starkt stöd av Boråslänkarna som även delgav oss Idé Programmet De 7 Punkterna. Detta kom omedelbart att bli vårt rättesnöre och stärkte vårt Sällskap och gav fler och fler alkoholister ett nyktert liv.

År 1950

Det hände en hel del. Sällskapets första stadgar antas Första tankarna om en riksorganisation förmedlas av Sällskapet i Kristinehamn. Sällskapets första kontaktkommitté valdes
Fråga om Sällskapet ville hjälpa till att bilda ett Sällskap i Helsingborg. Sällskapet skaffade telefon.
Möte i Borås med 60tal Malmö länkar, centralorganisation enligt AA:s mönster, Stockholms förslag om riksorganisation.

År 1951.

Malmö och Borås bildar Sällskap i Varberg.
Stockholmslänkarna utger sitt första tidningsnummer av ” Vi länkar” Malmö beslutar prenumerera och sälja denna tidning.
Första krisen i Sällskapet, några medlemmar bildar en AA grupp (sedermera nedlagd)

År 1952.

Sällskapets första större offentliga evenemang. Kallad rundabordskonferens med speciellt inbjudna, Malmö stads myndigheter.
Ändamålet var att skapa kännedom om Sällskapet Länkarna. Enligt protokoll lyckades Sällskapet väl.

                                                                                          År 1953.

Stort möte där, det kom upp diskussioner om att ändra helt till AA:s system. Ärendet bordlades och har inte någon gång under åren kommit upp till behandling. Stor splittring i Sällskapet, 7 medlemmar lämnade Sällskapet och bildade ett nytt Sällskap (sedermera upplöst) Mycket tidningsskriverier om detta.
Under året firades Sällskapets 5 års jubileum och det gavs då ut en propaganda skrift ” Vägen till Länkarna” Skriften omfattade 32 sidor och 52 klichéer. Sällskapet gjorde täta besök på vårdanstalter för att sprida Länkidén.
Medlemsantalet ökade kraftigt under året (87) nya medlemmar.

År 1954.

Ökade medlemsantalet med 192 nya medlemmar. Starkt bidragande till detta var pjäsen ”Flaskan och Narren” som visades på Malmö Rådhus. Sällskapet deltog som medarrangör. Lokalfrågan började bli ett problem.
Sällskapet antog Riks stadgarna. Det infördes en nöjeskommitté.Vidare beslutades att försöka skaffa ett sommarhem, som skulle drivs i Stiftelseform. En styrelse för detta valdes och påbörjade arbetet. Sällskapet hjälpte till att bilda nya Sällskap i Hässleholm och Trelleborg.
Det anordnades ett stort informationsmöte för allmänheten, 600 personer deltog i mötet som blev en stor framgång.
Det framkom förslag om bildandet av en kvinnogrupp.

År 1955.

Första syföreningsmötet.7 år efter Sällskapets bildande sa en av stiftarna Erik Blomberg följande:
Han hade förstått att alkoholister inte kunde komma ifrån sitt missbruk genom tvång. Det måste ske genom frivillig väg.
Första nr av Syd länkar utkommer (under namnet Länkar från nr 2 Syd Länkar) Beslutades att köpa sommarhem.  Beslut angående höjning av medlemsavgiften från 2 -4 kronor. Val av kommitté för lokalfrågans lösning. Beslut att införa länkråd som förbindelselänk mellan medlemmarna och huvudstyrelsen. Grupperna utökades till 4, Limhamn, Slotts, öster och väster.
Malmö hade egen revy som medverkade runtom hos de nybildade Sällskapen.

År 1956.

Ombud utsedda till första Länkkongressen i Stockholm.  Syd Länkar reorganiseras. Beslut tas att antaga Malmö stads
förslag att få disponera Augustenborg som lokalitet, men inte hela. Vissa utrymmen disponeras av stadsfogdarna
Det blev ånyo en splittring som utmynnade i ett nytt Sällskap (sedermera nedlagt).  

 

 

2017-08-31